Hodkovce

​Prvú zachovalú písomnú zmienku o obci poznáme z portálneho súpisu z roku 1427. Portálny súpis z roku 1427 podáva správu, že v Hodkovciach bolo územie rozľahlé 9 port. Roku 1715 mala obec 5 domácností. Obec bola od počiatkov obývaná Slovákmi. Osídlenie Hodkoviec ovplyvnili turecké nájazdy. Portálny súpis z roku 1553 udáva rozlohu obce 6,5 porty, v roku 1564 už len 4 porty. Dochádzalo teda k postupnému vyľudòovaniu. Po roku 1563 sa ešte zvýraznil turecký vplyv. Mnoho maďarských rodín utekalo na sever, čím sa menila národnostná skladba miest a obcí. V roku 1570 mnohé južné územia už patrili Turkom. ďalšia zmienka o obci pochádza z roku 1589. V roku 1595 tu pôsobil ako miestny farár Gregor Gosnovský, ktorý bol v rokoch 1574 - 1579 slovenským luteránskym kòazom aj v Košiciach. Za jeho pôsobenia v Hodkovciach pravdepodobne došlo k opätovnému poslovenčeniu obyvateľstva obce, ktoré bolo v čase tureckých vojen pomaďarčené. V súčasnosti má obec Hodkovce dve miestne časti a to Pizondor a Burianova.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Rudohorie
  • IČO: 00691241
  • Počet obyvateľov: 306
  • Rozloha: 757 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1318
  • Starosta: Juraj Kozel
  • +421 905 242 155
  • http://www.hodkovce.eu/