Malá Ida

Prvé písomné zmienky o obci Malá Ida pochádzajú z čias tzv. zemianskej kolonizácie z 13. storočia. ďalšia písomná zmienka pochádza z roku 1427, kedy obec prešla do vlastníctva Spišského biskupstva. Súpisy z druhej polovice 14. storočia poukazujú na skutočnos, že tu prevažovalo maďarské obyvateľstvo, teda kontinuita osídlenia slovenským obyvateľstvom bola narušená. Súpis z roku 1696 zasa poukazuje na zvyšujúci sa podiel slovenského obyvateľstva. Za 1. československej Republiky boli obyvatelia Malej Idy zamestnaní v poľnohospodárstve a v baníctve. V rokoch 1939 až 1945 patrila obec Maďarsku. Pre Malú Idu je typická potočná radová zástavba. Hlinené domy s valbovou slamenou strechou pochádzajú z 19. storočia. Vo dvoroch mali hlinené šopy a voziarne so vstupom na širšej strane, brány a bráničky s hlavicovými ståpmi. Ešte v 1. polovici 20 storočia tu tkali plátno, keper, preberané tkaniny a handričkové pokrovce. Hrnčiarska výroba zanikla po 1. svetovej vojne. V rokoch 1992 – 1993 si obyvatelia obce svojpomocne rozšírili kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý je dominantou obce.

  • Samosprávny kraj: Košický 
  • Okres: Košice okolie
  • Región: Rudohorie
  • IČO: 00324426
  • Počet obyvateľov: 1357
  • Rozloha: 1020 ha
  • Prvá písomná zmienka: v roku 1280
  • Starosta: Jana Kallová
  • +421 905 479 865
  • http://www.malaida.sk