Pozvánka na zasadnutie RZMOR dňa 14.07.2023

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie RZMOR, ktoré sa uskutoční dňa

14.júla 2023 (piatok) so začiatkom o 9,00 hod.

v hoteli Slamený dom v Malej Ide

Program rokovania:

1. Otvorenie a určenie zapisovateľa.

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3.  Kontrola plnenia uznesení z predošlého snemu.

4. Vystúpenie p. Kundrátová – spoločnosť  Kosit a.s.

5. Vystúpenie p. Kozub – spoločnosť Compact s.r.o.

6.  Vystúpenie predsedníčky združenia PaedDr. Jany Kallovej – informácia zo Zasadnutia Komory obcí a

     3. zasadnutia Rady ZMOS.

     7. Rôzne.

     8. Diskusia.

     9. Záver.

  

Parkovanie je možné priamo pred hotelom Slamený dom. Žiadam Vás, aby ste si svoj časový harmonogram naplánovali tak, aby ste sa mohli rokovania zúčastniť.

                                                                                                    PaedDr. Jana Kallová

                                                                                                    predsedníčka RZMOR


Zoznam aktualít: