POZVÁNKA na zasadnutie RZMOR dňa 27.04.2023

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie RZMOR, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2023 (štvrtok) so začiatkom o  9,00 hod.

v Kultúrnom dome v Bukovci

Program rokovania:

1. Otvorenie a určenie zapisovateľa.

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého snemu.

4. Vystúpenie Ing. Mareka Kolarčíka, Plán obnovy - Najaktuálnejšie výzvy určené pre samosprávy.

5. Vystúpenie Ing. Konštatnína Makaru a Marcely Fabuľovej – MK hlas, s.r.o.

6. Vystúpenie Ing. Ľuboša Babaríka – ponuka na významné zníženie cien energií.

7. Vystúpenie plk. Ing. Ota Molnára – riaditeľa OR PZ Košice-okolie – riešenie problematiky bezpečnosti obyvateľov.

8. Vystúpenie mjr. PhDr. Dušana Horňáka – riaditeľa Obv. odd. PZ Veľká Ida – riešenie bezpečnostných problémov a možnosti spolupráce s OOPZ Veľká Ida a OOPZ Jasov.

      9. Vystúpenie JUDr. Lenky Jurkovej – výzva Terra Incognita.

10. Smernica autobusy - Mgr. Ing. Radoslav Gedeon.

11. Vystúpenie PaedDr. Jana Kallová – info zo zasadnutia Komory obcí a Rady ZMOS z  19.4.2023.

      12. Rôzne.

      13. Diskusia.

      14. Záver.

Parkovanie je možné v blízkosti Kultúrneho domu. Žiadam Vás, aby ste si svoj časový harmonogram naplánovali tak, aby ste sa mohli rokovania zúčastniť.

                                                                                                                                                                  PaedDr. Jana Kallová

                                                                                                                                                                  predsedníčka RZMOR

Zoznam aktualít: